ZUS

Przygotowujemy w Państwa imieniu dokumenty i wnioski o wypłatę zasiłku pogrzebowego do ZUS, KRUS, WBE, MSWiA.

KREDYTOWANIE POGRZEBU

Koszty pogrzebu kształtują się na różnym poziomie w zależności od oczekiwań oraz indywidualnej sytuacji rodziny organizującej pogrzeb.

Oferujemy Państwu możliwość kredytowania kosztów pogrzebu w ramach zasiłku ZUS lub KRUS. W przypadku kosztów pogrzebu przekraczających wysokość kwoty zasiłku pogrzebowego, dokonują Państwo zapłaty różnicy pomiędzy kosztami pogrzebu, a wysokością zasiłku.

W przypadku, gdy koszty pogrzebu są mniejsze niż kwota zasiłku, natychmiast zwracamy Państwu różnice w gotówce.

JAKA JEST WYSOKOŚĆ ZASIŁKU POGRZEBOWEGO?

Jeżeli śmierć osoby nastąpiła po dniu 1 marca 2012 r. wysokość zasiłku pogrzebowego wynosi 4000 zł.

Jeżeli śmierć nastąpiła przed tą datą obowiązują stare zasady obliczania zasiłku pogrzebowego.

Wynosił on 200% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, obowiązującego w dniu śmierci osoby, której koszty pogrzebu są zwracane.

DOKUMENTY WYMAGANE

  • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (druk ZUS Z-12),
  • skrócony odpis aktu zgonu,
  • oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu,
  • zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniu rentowemu w dniu śmierci (jeżeli zmarła osoba ubezpieczona lub członek rodziny osoby ubezpieczonej). Nie dotyczy to osób prowadzących działalność na własny rachunek lub osób współpracujących z nimi,
  • dokument potwierdzający pokrewieństwo lub powinowactwo ubiegającego się z osobą zmarłą.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci:

  • ubezpieczonego,
  • osoby pobierającej emeryturę lub rentę,
  • osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania;
  • członka rodziny osoby wymienionej w pkt 1 i 2.